Contact Us

Follow Us

Vývoj leasingu a jiných finančních služeb leasingových společností za rok 2008

Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR v r. 2008

Makroekonomický rámec
(postupné zhoršování prostředí pro rozvoj nebankovních finančních produktů)

V průběhu r. 2008 se podmínky  pro nebankovní finanční produkty nabízené členy České leasingové a finanční asociace (ČLFA) spojené s vývojem úvěrového trhu a celé ekonomiky zhoršovaly. Ztížily se podmínky získávání refinančních zdrojů nebankovních finančních institucí. Leasingové, nebankovní úvěrové a factoringové obchody byly ovlivněny klesajícími tempy ekonomického růstu a slábnoucí poptávkou po investičních i spotřebitelských finančních produktech.
V průběhu r. 2008 postupně klesala tempa růstu HDP – z 5,4% v 1. čtvrtletí na 4,5% ve 2. čtvrtletí a na 4,2% ve 3. čtvrtletí, tento trend se dále prohloubil v závěrečných měsících r. 2008. Odpovídajícím způsobem klesaly investice i výdaje domácností. Relativně nízké úrokové sazby (ČNB snížila v prosinci repo sazbu až na 2,25%)  neměly při omezování dostupnosti úvěrů přímý dopad na cenu nebankovních finančních produktů.  Výraznější dopady na vývoj nebankovních finančních produktů v průběhu r. 2008 neměl vývoj inflace (její průměrná výše dosáhla na konci roku 6,3%). Nezaměstnanost, která ovlivňuje především poptávku a rizika ve spotřebitelských úvěrech a ve spotřebitelském leasingu, dosáhla na konci  r. 2008 6%.

Vývoj leasingu movitých věcí v r. 2008
(po rekordním předloňském růstu čtvrtinový pokles)

Členské společnosti ČLFA financovaly v r. 2008 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 95,5 mld. Kč. Proti r. 2007, kdy kulminoval dlouholetý růst leasingového trhu v podmínkách ekonomické konjunktury,   to představuje u největších patnácti společností pokles o 27,1 %. Protože podíl členských společností ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí je dlouhodobě 97 %, lze dovodit,  že v ČR byly v r. 2008 financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za více než 98,4 mld. Kč.
Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v r. 2008 členskými společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí dosáhla  83,51 mld. Kč.
V r. 2008 pokračoval růst podílu operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí z předchozích let. Dosáhl 19,7% (v r. 2007 12,5 %, v r. 2006  14 %, v r. 2005 12 %, v r. 2004  8 %).
I nadále v leasingu movitých věcí u nás dominuje leasing silničních vozidel. Proti předchozím letům se sice v r. 2008 snížil podíl leasingu osobních aut (na 23 % z 24,5 % v r. 2007) a leasingu lehkých užitkových aut (na 17% z 19,9 % v r. 2007), mírně se však zvýšil podíl leasingu nákladních automobilů (na 23,5% z 23,3 % v r. 2007). Podíl nových osobních aut na jejich celkovém leasingu dosáhl v r. 2008 85,3% (83% v r. 2007, 82 % v r. 2006, 86,4 % v r. 2005). Postupně roste i podíl leasingu strojů a zařízení (dosáhl 26,3%  proti 24 % v r. 2007).
Členské společnosti ČLFA uzavřely v r. 2008 120.492 smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků (proti 163.731 smlouvám uzavřeným v r. 2007) – z toho 92.071 smluv o finančním leasingu a 28.421 smluv o operativním leasingu. Proti r. 2007 tak došlo k podstatnému snížení počtu smluv o finančním leasingu (o 48.112 smluv) a ke zvýšení smluv o operativním leasingu (o 4.873 smluv).  Kromě toho bylo v r. 2008 nově poskytnuto 406 vozidel do správy vozových parků zajišťované členy ČLFA. V r. 2008 se dále zvýšila průměrná pořizovací cena movité věci financované leasingem.
Koncem r. 2008 probíhaly leasingy strojů, zařízení a dopravních prostředků na základě aktivních 460.704 leasingových smluv uzavřených se členy ČLFA (z toho činil počet aktivních smluv o operativním leasingu 60.013 a počet smluv o správě vozových parků 1.664).
Účetní hodnota všech strojů, zařízení a dopravních prostředků v leasingovém užívání dosáhla na konci r. 2008 téměř 190 mld. Kč. Pohledávky z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí dosáhly na konci r. 2008 v souhrnu téměř 169 mld. Kč.

Vývoj leasingu nemovitostí v r. 2008
(pouze mírný pokles)

V r. 2008 byly do leasingového užívání poskytnuty nemovitosti v celkové pořizovací ceně 11,56 mld. Kč. Proti r. 2007 to znamená pokles o 2,9 %. Meziročně došlo ke snížení počtu nemovitostí předaných do leasingu, významně se však zvýšila průměrná cena nemovitosti pořízené pro účely leasingu. Dosáhla 135 mil. Kč (zatímco v r. 2007 šlo o 82 mil. Kč).
Do finančního leasingu bylo v r. 2008 předáno 71 nemovitostí, do operativního leasingu 15 nemovitostí (v r. 2007 bylo předáno do finančního leasingu 115 nemovitostí, do operativního leasingu 30 nemovitostí). Kromě toho bylo v r. 2008 uzavřeno dalších 39 smluv o leasingu nemovitostí, které však nebyly do konce roku předány do užívání (aktivovány). Pořizovací cena nemovitostí, které budou předány na základě těchto smluv do finančního leasingu, činí  6,1 mld. Kč, cena nemovitostí pro operativní leasing 1,6 mld. Kč.
Stejně jako v minulých letech byly v r. 2008 leasovány především prodejny a průmyslové objekty. V r. 2008 převedlo nemovitosti do leasingového užívání 12 členů ČLFA. V r. 2008 poskytly členské společnosti ČLFA do leasingu nemovitostí celkem 10,6 mld. Kč (vstupní dluh).
Na konci r. 2008 bylo v leasingovém užívání 654 nemovitostí, z toho 198 v operativním leasingu. Účetní hodnota nemovitostí v leasingu po odpisech za r. 2008 přesáhla 49,5 mld. Kč.

Vývoj nebankovního trhu spotřebitelských úvěrů v r. 2008
(opět dvojciferné  zvýšení nebankovních úvěrů pro domácnosti)

V r. 2008 došlo k dalšímu významnému zvýšení objemu prostředků poskytnutých nebankovními společnostmi prostřednictvím spotřebitelských úvěrů, i když tento růst zaostal za téměř třetinovým růstem z r. 2007.  V r. 2008 poskytovalo spotřebitelské úvěry 25 členských společností ČLFA (včetně řady leasingových společností, které je poskytují dodatkem k leasingovým produktům).
Celkem členské společnosti ČLFA v r. 2008 poskytly úvěry pro osobní potřebu ve výši 54,35 mld. Kč, což představuje zvýšení proti r. 2007 o 13,4 %.
Spotřebitelské úvěry členů ČLFA byly vloni poskytovány ve formě osobních půjček (17,31 mld. Kč – 31,9 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (18,76 mld. Kč – 34,5 %) a financování v místě prodeje (18,28 mld. Kč – 33,6 %). Došlo k posílení podílu osobních půjček a revolvingových úvěrů na úkor smluv o financování v místě prodeje.
V r. 2008 uzavřely členské společnosti ČLFA celkem 1.555.675 smluv o spotřebitelských úvěrech (484.052 osobních půjček, 374.300 revolvingových úvěrů a 697.323 úvěrových a splátkových  smluv v rámci financování v místě prodeje). V rámci tohoto počtu bylo uzavřeno 422 nebankovních spotřebitelských úvěrů na pořízení nemovitosti. Proti r. 2007 došlo k vzestupu počtu úvěrových smluv o 21.978. V portfoliu členských společností ČLFA bylo na konci r. 2008 2.615.182 smluv o spotřebitelských úvěrech. Pohledávky z běžících smluv o spotřebitelských úvěrech dosáhly na konci r. 2008 75 mld. Kč.

Vývoj podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele v r. 2008
(další více jak třetinový nárůst v důsledku diversifikace finančních produktů nebankovních společností)

V r. 2008 poskytlo 32 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši (vstupní dluh) 25,7 mld. Kč. Proti r. 2007 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 36,8 % v případě vedoucích patnácti společností. Podnikatelům poskytly členské společnosti ČLFA celkem 54.478 úvěrů a splátkových prodejů (z toho 33 na nemovitosti) – o 16.277 více než v r. 2007. Na konci r. 2008 spravovaly 100.907 aktivních úvěrů pro podnikatele.
Pohledávky z podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele uzavřených členskými společnostmi ČLFA přesáhly na konci r. 2008 částku 40,6 mld. Kč.

Vývoj factoringového trhu v r. 2008
(snížení tempa růstu po letech dvojciferného růstu)

V r. 2008 došlo, podobně jako v předešlých letech, k dalšímu růstu objemu factoringových obchodů, i když se tempo tohoto růstu zmírnilo. Na členy Asociace factoringových společností ČR byly v r. 2008 postoupeny pohledávky celkem za 134 mld. Kč (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 101,6 mld. Kč). Proti r. 2007 to znamená nárůst o 5,4 %.
Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl v r. 2008 nadále regresní factoring (73,6 %), podíl bezregresního factoringu dosáhl 26,4 %. Proti předchozímu roku poklesl v r. 2008 mírně podíl tuzemského factoringu (z 80,3 % na 80,1%), zvýšil se podíl exportního factoringu (z 17,2% na 18%), poklesl podíl importního factoringu (z 2,5 % na 1,9%). Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR (vstupní dluh) dosáhl k 31. prosinci 2008 částky 21,226 mld. Kč.

Významné zapojení členů ČLFA do našeho finančního trhu.
V r. 2008 poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) téměř 185 mld. Kč.

Milan Vaněk