Contact Us

Follow Us

Zkrácení doby odepisování u leasingu i úvěru

Jako prostředek ke zvýšení prodejů nových strojů a zařízení přináší novela zákona o daních z příjmů možnost zkrátit dobu odepisování u nového hmotného majetku
pořízeného od 1. ledna 2009 do 30. června 2010.

Zkrácení doby odepisování se týká majetku zařazeného do prvních dvou odpisových skupin. Odpisy budou uplatňovány na měsíční bázi pro majetek v první odpisové skupině bude doba odpisování zkrácena ze 3 let na 12 měsíců a pro majetek ve druhé odpisové skupině bude doba odpisování zkrácena z 5 let na 24 měsíců s tím, že za prvních 12 měsíců bude odepsáno 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců zbývajících 40 % vstupní ceny.

Technické zhodnocení majetku odepisovaného výše uvedeným způsobem nebude zvyšovat jeho vstupní cenu a bude odpisováno v režimu jiného hmotného majetku dle stávající úpravy – poplatníci mají možnost nadále použít stávající způsoby odepisování – adekvátně bude možné zkrátit dobu nájmu i při pořízení majetku formou finančního leasingu

Milan Vaněk