Contact Us

Follow Us

Efektivní cesty financování komunální techniky, aneb jak prozíravě nakupovat v nejisté době

Fakt, že se globální světová ekonomika ocitla v krizi a v mnoha zemích je příčinou hospodářské recese, již nelze popřít. Tento fakt ovlivňuje i výkonnost našeho hospodářství a brzy se stane příčinou snížení daňových příjmů městských a obecních rozpočtů. To pravděpodobně povede k snižování výdajů veřejných rozpočtů, a to především v oblasti investic.
Příkladem mohou být obavy mnohých firem, působících v komunálních službách. Pravděpodobnost  menších daňových příjmů měst a obcí a předpoklad, že ty budou omezovat nejen investiční výdaje, ale i výdaje za služby včetně úklidu, již nyní  vedou k omezování investic do nákupu potřebné techniky. Vzhledem k tomu, že zatím nelze  předpovědět, jakým způsobem se tato hypotéza vyplní, mnozí zvolili strategii pasivního vyčkávání. Obavami z ekonomické krize a vyčkáváním na její dopady však nikomu a ničemu nepomůžeme. Otázkou je, proč „strašák“ krize již nyní začal ovlivňovat  i sektor, na který přímé dopady ještě nedoléhají, a pokud ano, tak jen v malé míře. Vždyť uklízet se musí, odpadky se na cestách válet nemohou a investičních dotací  ze státního rozpočtu i v minulých letech nepřibývalo, viz graf.
Je prokázáno, že celosvětová ekonomická recese se zrodila z finanční krize, za níž stála ztráta důvěry finančníků  ve funkčnost systému, který si sami vytvořili.
Ano, důvěra v systém a správnost jeho nastavení včetně schopnosti jeho kontroly nám dává pocit jistoty. Důvěra v ekonomický systém je tím, co nás ovlivňuje při rozhodování o  investicích, které jsou hybnou silou ekonomiky. Pokud budeme mít důvěru ve správnost fungování vlastního ekonomického systému, najdeme i způsob, jak rychleji ekonomickou krizi zažehnat.
Jistě, mnohem pozitivnější by bylo, kdyby se právě formou  přímé státní podpory v tomto sektoru prostřednictvím měst a obcí  nastartoval opačný trend a nepřímo se tak podpořily i domácí výrobní společnosti zabývající se výrobou komunální techniky. To se však v této chvíli zřejmě nestane!
Jak lze tedy prozíravě pořídit komunální techniku i bez přímé  podpory (dotace) a nepřetížit napjatý rozpočet?
Obcím a jimi zřizovaným organizacím se v dnešní době nabízí několik způsobů, aniž by museli nadměrně zatěžovat rozpočtové zdroje. Navíc není investice jako investice! Například pořízení nového zametacího stroje bude z účetního hlediska definováno jako pořízení investičního majetku, ale efekt zhodnocení nebude vždy jednoznačný. Především, pokud výnos z provozního výkonu zametacího stroje nepřesahuje náklad na jeho výkon, je dosaženo záporné provozní rentability, což na sebe váže další rozpočtové náklady potřebné k zajištění provozu. Je tedy neefektivní pořizovat komunální techniku formou „nejlevnějšího financování“ – formou přímé platby, a to především tehdy, když jejím pořízením jednorázově zatížíte veřejný rozpočet zřizovatele. Tímto krokem omezujete realizace dalších zhodnocujících se investic. Stejně tak důležité jako správné posouzení výnosnosti je nastavení finanční rozvahy v ohledu na dostupnost a použitelnost finančních zdrojů. Nesystémové je například na nákup zametacího stroje čerpat investiční úvěr, který může být sice o nějakou tu desetinku procenta oproti leasingu levnější, na druhou stranu je však obtížněji zajistitelný a nákladnější na administraci, kromě toho je omezen dalšími aspekty.
Ať už se jedná o posouzení výnosnosti či nastavení správné finanční rozvahy, je dobré si před každým investičním rozhodnutím  vyspecifikovat a stanovit alespoň základní kritéria posuzování investice. Jaké jsou a co je tvoří? Dílčí kritéria by se měla stanovovat na základě důvodu, proč a za jakým účelem investici pořizujeme. Důvodů a tudíž i kritérií může být několik, důležité je však umět reálně posoudit efektivitu vzájemné provázanosti jednotlivých kritérií. Základním kritériem  posuzování většiny investic, obzvláště pak v oboru poskytování komunálních služeb, je ekonomická rentabilita. Ekonomickou rentabilitu investice do komunální techniky zjednodušeně  posuzujeme poměrem sezónní využitelnosti a doby životnosti  vůči ceně a výkonu pořizované komunální techniky.
Logickou úvahou dojdeme tedy k závěru, že čím více kritérií si pro posuzování investice stanovíme, tím složitější naše  rozhodování  bude.
Problematickým bodem na celém procesu rozhodování o pořízení investice a taky nejčastější příčinou sporů bývá  právě schopnost rozlišení důležitosti jednotlivých kritérií. Jinak bude o investici uvažovat ředitel skládky a jinak obvodní lékař.
Závěrem lze říci, že efektivně a prozíravě nakupovat lze i v době hospodářské recese, jde jen o to správně vyhodnotit rizika a přizpůsobit procesy těmto rizikům. V dnešní době existují způsoby a nástroje, které Vám pomohou nejen s investičním rozhodnutím, ale i s nastavením procesů k dosažení Vašich cílů.

Článek vyšel v časopise Moderní obec.

Zajímá vás komunální financování? Jsem vám bezplatně k dispozici.

Milan Vaněk