Contact Us

Follow Us

Situace na trhu leasingových a úvěrových produktů ČLFA za 2009

Výsledky nebankovních finančních produktů za 1. čtvrtletí 2009 negativně ovlivnil propad ekono-miky na financování investic a provozu podnikatelů i potřeb domácností poskytly v tomto období členské společnosti ČLFA 41,8 mld. Kč . aktivity nebankovních finančních institucí napomáhají udržení stability finančního trhu

Jak vyplývá ze zprávy České leasingové a finanční asociaci (ČLFA) o stavu a vývoji leasingového, nebankovního úvěrového a factoringového trhu v 1. čtvrtletí 2009, společnosti sdružené v ČLFA poskytly v prvním čtvrtletí roku 2009 na financování investic a provozu podnikatelů i potřeb domácností 41,8 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 29%. Vývoj významně ovlivnily nastupující hospodářská recese, problé-my v řadě odvětví a slabá poptávka po investičních i spotřebitelských finančních produktech, ale také nezbyt-né zpřísnění kritérií pro uzavírání nových finančních obchodů. Tato situace vedla k výraznému meziročnímu poklesu leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků o 51,5 %, k poklesu spotřebitelských úvěrů poskyt-nutých členskými společnostmi ČLFA o 17,2 % a factoringu o 35 %. Meziroční růst o 7,9 % v prvních třech měsících tohoto roku vykázaly členské společnosti ČLFA pouze při poskytování úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele.

„Důvodem výrazného poklesu leasingu, factoringu a spotřebitelských úvěrů je omezování investičních i rozvojových aktivit a další důsledky propadu ekonomiky. Projevil se rovněž odklad leasingů osobních aut do nabytí účinnosti novely zákona o DPH umožňující odpočet této daně a další novely zkracující odpisy osobních
aut na 24 měsíců“, konstatoval místopředseda představenstva ČLFA Jiří Matula. „Úloha těchto produktů pro financování investic, provozu podniků i potřeb domácností se však nesnižuje ani v současných podmínkách. Jsou reálnou alternativou financování subjektů s omezeným přístupem k úvěrům, zejm. malých a středních podniků“.

Leasingové společnosti sdružené v ČLFA předaly v 1. čtvrtletí do leasingového užívání stroje, zaříze-ní a dopravní prostředky v celkové pořizovací ceně (bez DPH) 10,71 mld. Kč. Převládal leasing dopravních prostředků (67 % celkového objemu leasingu). Na 29,7 % se zvýšil podíl leasingu strojů a zařízení. Zvýšil se podíl operativního leasingu na celkovém financování movitých věcí a dosáhla již 28 %.  Účetní hodnota mo-vitého majetku dosáhla na konci 1. čtvrtletí 2009 173 mld. Kč.

Členské společnosti ČLFA poskytly spotřebitelské úvěry v souhrnné výši 10 mld. Kč a také úvěry a splátkové prodeje pro podnikatele v souhrnné výši 4,6 mld. Kč. Factoringové společnosti postoupily pohle-dávky celkem za 21,3 mld. Kč. I za ztížených podmínek bylo uzavřeno 13.619 leasingových smluv, 271.295 nových spotřebitelských úvěrů a 10.391 nebankovních úvěrů pro podnikatele.

„Přestože pokles poptávky vyvolaný propadem ekonomických aktivit vedl k výraznému meziročnímu snížení objemu nebankovních finančních operací a k poklesu počtu nově uzavíraných obchodů, aktivity ne-bankovních finančních institucí napomáhají udržení stability našeho finančního trhu a přispívají k tlumení propadu naší ekonomiky“, zdůraznil Jiří Matula.

Milan Vaněk